kaftor@target.co.il 055-7219654

סיכות דש מנשקות ונוסעות

סיכות דש מנשקות ונוסעות

שגעון של איש, אחד יחיאל מונטג, שהקים בשנת 2003 את עיניים בדרכים.
"נשק וסע" הוא מיזם הדגל של העמותה, מטרות המיזם הן להגביר את בטיחות הילדים בסביבת מוסדות חינוך על בסיס מעורבות ושיתוף הקהילה. כמו כן, המיזם משפר מאוד את זרימת התנועה במקום.
מטרות אלו מושגות באמצעות יישום תפיסה הוליסטית – הפעלת מערך משולב של חינוך, הנחייה, הדרכה, הטמעה, ליווי וסיוע לאורך הדרך, המובילים לשינוי התנהגותי בקרב נהגים והולכי רגל, במקביל ניתן דגש לשיפורי תשתיות מזעריים אך אפקטיביים ביותר. המיזם התחיל אז בקטן והיום מיושם במאות בתי ספר בישראל.
המיזם משלב פעילות חינוכית של הורים וילדים לבטיחות בדרכים בקרבת מוסדות חינוך באמצעות שינוי תרבות הנהיגה, מנהיגות הורית ודוגמא אישית, בשאיפה שילדינו ינהגו ויתנהגו טוב לפחות כמונו…
נשיקות מאתנו ונסיעה לשלום ולתרבות טובה